Holy Trinity, Rittenhouse 2015

Holy Trinity, Rittenhouse 2015
Photo: Sharon Torello